A projekt fő adatai:

a kedvezményezett neve:Jézus Szíve Plébánia Szentes
a projekt címe:SZENTES JÉZUS SZÍVE EGYHÁZKÖZSÉG ÚJRAÉLEDÉSE
a szerződött támogatás összege:49.997.163.-Ft
a támogatás mértéke (%-ban) :100%
a projekt tervezett befejezési dátuma:2021. február 28
projekt azonosító száma:EFOP-1.3.7-17-2017-00042

A projekt tartalmának bemutatása:

Az EU-s támogatás segítségével, a Jézus Szíve Plébánia (mint konzorciumvezető) és a Szentesi Keresztény Pedagógus Társaság (mint konzorciumi partner) szervezetekből álló konzorcium által megvalósítani tervezett (a Szakmai Tervben részletezett) hátránykompenzációs tevékenységek szignifikánsan hozzájárulnak a társadalmi esélyegyenlőség fokozásához, valamint az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépéshez. A Plébánia jelenleg is fontos szerepet tölt be a helyi közösség életében, mivel a népesség több mint 23,6%-a római katolikus vallású. A fenti szervezetek a helyi esélyegyenlőségi célcsoportok megszólítása és közösségbe vonása (pl. fiatalok közösségbe vonása, idősgondozás), a szemléletformálás és a hátrányos helyzetű személyek integrációja terén széles körű szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek. A két szervezet meghatározó szereppel bír a helyben lévő közösségek megtartó erejének erősítésében, a hátrányos helyzetű személyek befogadásában, a leszakadó rétegek támogatásában, a mélyszegénységben és a többségi (helyi) társadalomban élők közötti szociokulturális hátrányok mérséklésében. A hátránykompenzációs programokon résztvevő a többségi (helyi) társadalomban élők számára közelebb kerülhetnek azok a problémák, melyeket eddigi tapasztalataik alapján még nem ismertek, hozzájárulva ezzel a többségi (helyi) társadalomban élők és az egyes esélyegyenlőségi célcsoportok közötti szociokulturális hátrányok mérsékléséhez. A Projekt megvalósításának (tervezett) kezdete: 2018. január 01., a megvalósítás időtartama 36 hónap, a fizikai befejezés dátuma pedig 2021. január 1. A záró kifizetési igénylés benyújtásának dátuma 2021. január 31. A megvalósítás alatt 3 db mérföldkő került betervezésre. Az első mérföldkő elérésig megvalósul a vállalt szervezet fejlesztése (min. 20 fő a szervezeten belül bevonásra kerül), valamint a szakmai megvalósításához kapcsolódó beszerzések kiírásra, lefolytatásra, a szükséges eszközök pedig beszerzésre kerülnek, az összes elszámolható költség legalább 30 százalékáról kifizetési igénylés benyújtásra kerül. A 2. mérföldkő elérésig megvalósul az újonnan létrejött közösség regisztrációja, (min. 40 fő bevonásra kerül), az összes elszámolható költség legalább 60 százalékáról pedig kifizetési igénylés kerül benyújtásra. A 3. mérföldkő a Projekt fizikai befejezésének időpontja, a mérföldkő elérésig megvalósul a TSZ-ben előírt összes kötelező, (min. 75 személy a Projektben foglalt célok elérése érdekében bevonásra kerül), valamint kötelezően választott és a választott, illetve az önállóan nem támogatható tevékenység, az összes elszámolható költség legalább 95 százalékáról kifizetési igény kerül benyújtásra. A programokba bevont esélyegyenlőségi célcsoportok tagjai – a virtuális térben megélt kapcsolatok helyett – valódi kapcsolatokat alakítanak ki majd egymással és a többségi (helyi) társadalomban élő társaikkal, a különböző élethelyzetben lévő emberekből felépülő új közösségek növelik az összetartást, csökkentik a meglévő előítéleteket egymással szemben. A Projekt keretében az esélyegyenlőségi célcsoportok tagjai a megtanult és elsajátított készségek, valamint a közösség megtartó és inspiráló ereje által élhetőbbnek ítélik majd meg a helyzetüket, a hátrányos társadalmi csoportokra jellemző „kilátástalanság érzés” és a kedvezőtlen adottságok is mérséklődhetnek. A projektmegvalósítás időszaka alatt rengeteg hasznos és pozitív minta kerül átadásra a hátrányos helyzetűek részére, melyeket a résztvevők a sajátjuknak éreznek majd, a jövőben átadhatják azokat a környezetük számára is. A Római Katolikus Egyház országos szervezeti struktúrája önmagában lehetővé teszi a jó gyakorlatok országos (hálózatszerű) továbbadását, vagyis azokat a hátránykompenzációs tevékenységeket, amelyek a Projekt keretében a hatékonynak bizonyultak a felmerülő összetett társadalmi problémák kezelésében. Ezek a hasonló problémákkal küzdő településeken is használhatók lesznek. Hiszünk abban, hogy a hátránykompenzációs programjaink számos pozitív mintát és üzeneteket hordoznak majd, az új közösségek kialakítása mellett a már meglévő közösségeket is gyarapítják, azokat inspiráló közeggé teszik. A meglévő és a Projekt eredményeképpen létrejövő új közösségek pedig nem csak a Projektbe közvetlenül bevont hátrányos helyzetű célcsoport tagok életét befolyásolják, hanem azok közvetlen környezetét is, segítenek megfékezni a folyamatos elvándorlás okozta népességcsökkenést, az elvándorlást és munkanélküliséget is, szélesebb spektrumban nézve pedig a multiplikátor hatások miatt meghatározhatják a térség jövőképét is.

Megvalósított programok

SZEMLÉLETFORMÁLÓ TÁBOR

Cserkész csapat változatos programjainak fő tevékenysége: szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés, információs napok, rendezvények, képzések szervezése, lebonyolítása.

Átlagos részt vevők száma: 20-30 fő

Nomád tábor, vízitúra, vetélkedők, csapatfoglalkozások, kézműveskedés, cserkészolimpia, múzeumlátogatás, stb. áll a programok között. Részletesebb program itt olvasható.

KARIZMATIKUS TALÁLKOZÓ

Évente Országos Katolikus Karizmatikus Találkozón való részvétel 50 fő részére.

Információs napon, lelki továbbképzésen veszünk részt, ahol neves, magyar és külföldi előadókat hallhatunk. Dicsőítés, tanúságtételek, közös szentmise, szerepel a programok között.

Minden évben más-más helyszínen rendezik meg ezt a napot, ahol az ország és a környező országok állampolgárai találkozhatnak, közösségek alakulhatnak, barátságok mélyülnek.

KONZORCIUMI PARTNER: Szentesi Keresztény Pedagógus Társaság

Előadásokat, érzékenyítő foglalkozásokat szervez a város lakói számára.

Neves, előadók között: történész, lelkipásztor, család-terapeuta, orvos, pszichiáter, magyarság-kutató és egyéb szakember szerepel. A színvonalas programokon bárki részt vehet, hozzászólhat, kérdezhet, mindenkit szeretettel várnak.

KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KIRÁNDULÁS 2 NAPOS

Közösségfejlesztés, közösségbe vonás, közösségben tartás a fő célja ezeknek a kirándulásoknak.

2018-ban Szombathely, Győr volt az úti cél, ahol részt vettünk Brenner János boldoggá avatásán, megcsodáltuk Szombathely, Győr csodálatos városrészeit. Igazán jó ismerkedés, közösség építés volt ez számunkra.

2019-ben Harkány-Máriagyűd-Siklós szépségeit néztük meg. Ott is épült a közösségi szellem.

KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ, INTEGRÁLÓ KIRÁNDULÁS

Társadalmi együttélés javítása, közösségi (re)integráció, közösségben tartás, különös tekintettel a kisebbséghez tartozó, fogyatékkal élő személyekre.

Ezen a napon az imacsoportok találkozójára tudunk ellátogatni. Évente 1 nap, tanúságtételek, neves előadók, közös imádkozás, és egyben szép városnézés, kirándulás szerepel a programban.

Főleg az idősebb korosztály, fogyatékkal élő emberek (mozgásukban korlátozott, rosszul látó, nagyothalló, szellemileg elmaradott, nehéz helyzetben-, egyedül élők) részére szerveződő lehetőség.

1 NAPOS KIRÁNDULÁS (HERCEGSZÁNTÓ)

A dél-magyarországi Hercegszántón májustól októberig szabadtéri programokkal a MÁRIA-KERTBEN havonta rendeznek közösségi összejöveteleket. Mély lelki élménnyel, a közös buszos kiránduláson jól „összerázódik” a közösség. Sokan nem tudnának kimozdulni otthonról, de ez a program lehetővé teszi, hogy neves szónokokkal, mélyen hívő közösséggel együtt lelki megújulást, közösségélményt, tudást kaphassunk.

BIBLIAÓRÁK KÉTHETENTE

Az év folyamán 2 hetente bibliaismeretekkel gazdagodhatnak a résztvevők, 10-12 fő rendszeres részvételével. Bárki kezdő- és haladó szentírás olvasót szívesen látunk.

Közös beszélgetés, élethelyzetek, konfliktus-megoldások, jövőkép formálás, segítőkészség kialakítása történik a konkrét szentírás ismeret mellett.

GYEREKEK FARSANGJA

Gyermekek részvételével farsangi mulatság, közös játék, móka, vidámság rendezése, szervezése a farsang idején. Farsangi fánk, finomságok, játék, verseny, álarcos, farsangi jelmezes közös együttlét a gyermekek számára.

HANGVERSENY

Évente szívesen hallgatjuk meg városunk neves énekkarát, zenei előadóit templomunkban. Nagypénteken a passió éneke, virágvasárnap a barkaszentelés és a Jézus szenvedését énekkel bemutató szkóla vendégszerepel, majd a búcsúnk környékén június hónapban a nagy 30-40 tagú Bárdos Lajos vegyeskarban, szólisták, zongoraművészek előadásában, nagyobb művek megszólaltatásában gyönyörködhetünk.

KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ, INTEGRÁLÓ PROGRAMOK A KISEBBSÉGHEZ

Templomunk búcsúja június hónapban: Jézus szíve ünnepén van.

Neves előadók, szónokok, énekkar, és vidéki vendégek részvételével ünnepeljük meg ezt a napot. Gyermekek számára is játszó, foglalkoztató úgynevezett „gyerek-sarok” programot szervezünk. Szeretetvendégség, közös beszélgetés, ismerkedés, családok, kedves találkozások lehetősége.

Mindenkit szeretettel hívunk, várunk ezekre a programokra.

2018-ban Böjte Csaba ferences atya celebrálta a szentmisét, beszélgetett mindenkivel.

2019-ben Mészáros Domonkos, domonkos atya tartott lelkinapot, és ajándékozott meg bennünket.

MIKULÁS ÜNNEPSÉG

Szent Miklós napján – vagy ahhoz legközelebbi vasárnap – a gyermekeket meglátogatja a Mikulás. Életéről történeteket, köszöntőket, élményeket hallhatunk a gyermekektől, majd ajándékot kapnak. Kedves színfolt ez egyházközségünk életében.

KARÁCSONYI PÁSZTORJÁTÉK

Adventben gyermekek készülnek a karácsony megjelenítésére. Előadják a szent éjszaka történetét: Jézus születését. Szép díszletekkel, korhű jelmezben, énekekkel jelenik meg előttünk ez a csodálatos történet.

Az előadás napján ajándékcsomaggal kedveskedünk a megjelent gyermekeknek, és a szereplőknek is.

KISGYERMEKES CSALÁDOK KÖZÖSSÉGE

Gyermekes családok közösségének létrehozása, fejlesztése, formálása, koordinálása nyomán, olyan családok meghívása, segítése, akik egy vagy több eltartottal egyedül élő, szociálisan hátrányos helyzetű családok.

3 napos kirándulás szervezése, közös programok, gyermeknevelési segítségnyújtás, szabadidő hasznos eltöltése, felnőttek-gyermekek , családok közösségfejlesztése történik.

2018-ban Mártraverebély-Kékestető volt a helyszín.

2019-ben a Tisza-tó környéke volt a kirándulás, együttlét helye.

HARMONIKUS CSALÁD CSOPORT

Család csoport létrehozása, fejlesztésének elősegítése, koordinálása történik egyházközségünkben.

Évente előadás szervezése, szakember meghívása, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű családok számára segítséget nyújthasson az a vezetőcsoport, akik ezt tűzték ki célul.

2018-ban gyermekorvos, 2019-ben család-terapeuta volt a meghívott előadó.

CURSILLO 1 NAPOS

Célunk a Cursillo lelkiség elindítása, melynek fő célja, hogy közösséget teremtsen, koordinálja, fejlesztését elősegítse.

Meghívott előadók, tanúságtévők, lelki-vezető tanítása a fő programja. Az 1 napos képzés bevezeti a résztvevőket, hogy megérezzék a közösség előmozdító, jótékony hatását.

Elsősorban egyedül, vagy kis körben élőket szólít meg, hogy bevezesse a közösségben lét nagyszerűségébe.

CURSILLO 3 NAPOS

A közösségbe vonás, és annak örömteli megélése 3 nap alatt előadók, tanúságtevők, lelki-vezetők segítségével. Előadások, kiscsoportos beszélgetések, közös étkezések során érlelődik meg.

KIRÁNDULÁS MINDENKINEK 1 NAPOS

Az egész város lakónak meghirdetett kirándulás, melyben a társadalmi együttélés javítása, hátránykompenzációs tevékenységek a célunk.

2018-ban Mátraverebély kegyhelyre látogattunk, nagy öröm, lelkesedés, közösségépülés volt az eredmény.

2019-ben Szécsénybe látogattunk, Jászberényt, Fallóskúti kegyhelyet is megnéztük. Sokan nem jutottak volna el, ha ez a lehetőség nem adódik számukra.

HAJLÉKTALANOK MELEG ÉTKEZTETÉSE

Hátránykompenzációs tevékenység, társadalmi együttélés javításaként meleg étkezés biztosítása rászorulóknak. A karitász segítségével megkerestünk rászorulókat, beteg, idős, egyedül élőket, hogy segítséget nyújtsunk.

Mivel a hajléktalanokat az Önkormányzat segítségével egy épületben szállással és hétköznapjaikon étkezéssel támogatják, mi a hétvégi meleg étkezésükben segítünk. 40-60 fő részére biztosíthatunk meleg ételt télen, és amikor rászorulnak.

SZENT IGNÁC ISKOLA 3 NAPOS

3 napos csoportos ismeretterjesztő alkalmak, foglalkozások, melyek alkalmával egyéni beszélgetésre, lelkivezetésre is sor kerül.

Különböző kurzusok, melyek egymásra épülnek, vezetik be az egyéneket a lelki megtisztulásra, normális emberi életre, ha eltévedt, lelki-egyensúlyát vesztett emberek keresik a megoldást.

3 napon keresztül együttlét, közös étkezések vannak. Előadó, tanúságtevő, dinamikát irányító, énekvezető kis csapat közreműködésével szerető, egymás felé forduló, testvérségre serkentő közösséggé válnak a résztvevők.

SZENT ANDRÁS ISKOLA 5 NAPOS

Egymásra épülő kurzusok tartása, mely 3-5 napon keresztül együtt étkezéssel, közösségi tevékenységgel, előadások, dinamikák végzésével valósul meg.

Nálunk az 5 napot egyben nem lehetett megtartani, de 2×3 napon egymásra szorosan épülő kurzusok létrejöhettek.

A Szent András Iskola is team-ben dolgozik, előadó, tanúságtevő, dinamika-vezető, énekes részvételével. Jó kis közösséggé formálódó részvevők a későbbiekben is kapcsolattartást, az ismeretség ápolását folytatják. Egy-egy vidéki részvevő is ajándék lehet a csoport épülésében.

HITTANTÁBOR SZENTESEN

3 napos nyári tábor fiatalok, iskolások részére. 20 fő részvételével változatos programot szervezünk a tanuló ifjúság részére. A szülők örömmel hozzák, küldik el a nyári szünidőben a gyermekeket, hogy hasznosan töltsék el az időt.

Tűzoltólaktanya látogatás, szabadidős tevékenységek, labdajátékok, fürdés, lovas-tanya látogatás, lovaskocsizás, és sok-sok játék szerepel a programban.

PLÉBÁNIAI NYÁRI TÁBOR

5 napos program szervezése az egyébként utcán kallódó fiatalok részére. Az iskolai szünetben 50 fiatal részére hasznos időtöltés, változatos program valósul meg. Rendőrségi bemutató, sorversenyek, kézműveskedés, fürdés, szabadtéri játékok, labdajátékok, akadályverseny, közös étkezések vannak.

A hitoktatók vezetésével, szakemberek önkéntes támogatásával segítséget kapnak a szülők, hogy gyermekeik testi-lelki egészsége fejlődjön ezekben a napokban is.

IFJÚSÁGI KIRÁNDULÁS

20 fiatal részére lehetőség nyílik 3 napos kirándulásra, „szakmai” továbbképzésre, melyet az egyházközség szervez. A kellemes együttlét mellett erdei iskola keretében, sok hasznos információ szerzésére, a természet rejtelmeivel ismerkedve, együtt utazva, közösségben élve, a szülőktől távol van lehetőségük megismerni egymást.

2018-ban Hetényegyháza, 2019-ben Dévaványa, Szarvas volt az úti cél. Nagyon hasznos, örömteli volt mindkettő